Modelul decide te ajut? s? IEI decizii în 7 Pa?i Clari: Luarea deciziilor este un proces prin care managerii r?spund la ?anse ?i amenin??ri, analizând op?iunile ?i luând decizii cu privire la obiectivele ?i direc?iile de ac?iune. Aici te observi PE Tine ?i felul în Care Vezi Lumea. Care sunt cele mai importante lucruri în Via?a ta? Deci, capacitatea de a Lua decizii trebuie educat? în mod con?tient, dezvoltat? dup? un modèle potrivit. Una DIN C?ile care pot fi urmate este CEA prezentat? aici: Faza pre-decizional? (Diagnoza ?i pronoza) preg?tesc terenul pentru ca toti factorii Care interviennent în momentul hot?rîrii (?i principiile, s-ar putea ad?uga), s? fie cunoscu?i ?i formula?i clar. Soins sunt posibilele consecin?e ALE alternativelor reg?site la Pasul antérieur? Caut? ?i centralizeaz? Informa?iile necesare despre acestea. D) precizarea dans timp si spatiu si definirea problemei ca Punct de plecare la acest pas po?i folosi metoda creativ? NORUL de idei, pentru a surprinde Cât ma multe consecin?e directe ?i indirecte. Pentru fiecare alternativ? VEI face câte un ni de idei. Dup? notarea PE hîrtie (EVENTUELLE) un tuturor acestor idei, se realizeaz? o prim? selec?ie: se elimin? ideile/solu?iile Care s-ar Pune în aplicare cu costuri mari ?i Saluti MICI, sau care ar avea ?i Alte efecte d?un?toare evidente asupra Altor aspecte ALE afacerii. Se Aleg Dou? sau trei solu?ii mai atr?g?toare (fie au costuri materiale ?i psihologice MICI, fie se ating obiectivele Într-un timp mai scurt, fie îndéplorinirea scopurilor e sigur?, ?.a.).

Dup? ce s-au re?inut solu?iile alternative, se Trece la Evaluarea Lor, dup? un modèle cu Dou? cadrane Care arat? în felul urm?tor: pentru obiectivitatea ?i oportunitatea deciziei, este bine ca ace?ti factori s? intervin? cit mai pu?in. O hot?rîre cu Adev?rat Bun? se IA atunci cînd managerul poate Analiza la rece consecin?ele asupra afacerii, ?i décident s? mearg? mai departe nu DIN Spirit de cî?tig Personal, ci pentru c? perspectivele de dezvoltare sunt bune.

Author

tibo